Paul de Ruiter

Park MORE Leiden Bio Science Park

Bouwen aan een gezonde campus waar interactie en kennisuitwisseling centraal staan

701
729 180423 c03 PD Rsite
729 180423 c01 Pd Rsite
B1 C
702
703
Aerial
B5 C
CAM FINAL B4
CAM FINAL Interior
CAM FINAL Lobby
2018 05 16 Axonometry Landscape
1 / 12

Park MORE wordt het levendige middelpunt van Leiden Bio Science Park; een internationale campus waar sociale interactie en kennisuitwisseling worden gestimuleerd. In dit gebied ontstaat een nieuw stedelijk ecosysteem waarin bestaande en nieuwe gebouwen, infrastructuur en landschap, mensen, dieren en planten optimaal in samenhang functioneren. Dankzij de toepassing van het MicroCity concept wordt MORE voor een deel zelfvoorzienend waardoor de druk op grootschalige infrastructuur en het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Thema's:
Woningbouw

Ontwerpvragen en kansen
Het nieuwe entreegebied, een initiatief van projectontwikkelaar Yisheng Development, biedt grote kansen tot het creëren van een bijzondere plek en extra waarde voor de stad Leiden. Paul de Ruiter Architects en VenhoevenCS bouwen hier aan een gebied waar co-working spaces, grote open buitenruimtes, groene oases en binnentuinen ervoor zorgen dat het campusleven meer is dan alleen studeren, onderzoeken of wonen.
De vragen die ons in de ontwerpfase bezighielden waren “Hoe zorg je ervoor dat expats die voor een bepaalde periode naar Leiden komen zich direct welkom voelen en snel worden opgenomen in de gemeenschap? Hoe laat je een 18-jarige student die voor het eerst het warme nest van zijn ouders verlaat zich thuis voelen in het entreegebied? Hoe wordt dit gebied een onlosmakelijk deel van de stad en hoe creëer je een hechte gemeenschap uit een internationale verzameling studenten, docenten, expats en inwoners van de stad Leiden?”

Een levendige campus community
Het antwoord hierop is Park MORE. Een naam die verwijst naar het utopisch gedachtengoed van de 16-eeuwse filosoof en staatsman Thomas More én naar de gezamenlijke ambities van dit plan.
Park MORE omvat circa 1.100 huurwoningen en een hotel, vooral bestemd voor studenten, jonge carrièremakers en (internationale) medewerkers van de universiteit. Door de toevoeging van gedeelde functies en collectieve ruimtes, zowel in de gebouwen als buiten in het park of op de dakterrassen, ontstaat er een levendig buurtleven van studenten en bewoners dat ook voor werknemers en mensen uit de rest van Leiden aantrekkelijk is.

Ruimte voor licht en lucht
Omdat licht, lucht en ruimte essentieel zijn voor ieders woongenoot is gekozen voor maximale daglichttoetreding, optimale luchtkwaliteit door zoveel mogelijk natuurlijke ventilatie en warmteterugwinning in de winter plus vloerverwarming. De campus wordt een bijna volledig autovrij gebied, de woningen die in de buurt van de drukke Plesmanlaan komen te staan krijgen een geluidsabsorberende gevel. Tot slot worden de gebouwen zo geplaatst dat aantrekkelijke microklimaten ontstaan waarin niet alleen mensen maar ook flora en fauna zich lekker voelen.

Een groene omgeving om in te wonen, werken en studeren
De verschillende ruimtes en overgangen worden bepaald door subtiele hoogteverschillen, mooie detaillering en een bijzondere keus van bomen en planten. Elk van de buitenruimtes krijgt een unieke kleur door een verscheidenheid van materialen en beplantingen. Belangrijke criteria voor het assortiment van plant- en boomsoorten zijn seizoenbeleving (bloei, vrucht en herfstkleur) textuur, waterzuiverende werking en aantrekkingskracht voor vogels, insecten en andere dieren. De inrichting van het daklandschap op de derde verdieping bestaat uit terrassen en tuinen met bomen, kassen op de dakterrassen nodigen uit tot kleinschalige stadslandbouw voor eigen gebruik. Op de hoogste daken komt een combinatie van sedumbeplanting en zonnepanelen.
Park MORE is een natuur-inclusief entreegebied, dit betekent dat er veel ruimte is voor allerlei planten, bomen en water, een omgeving waarin vogels, vissen en andere dieren kunnen gedijen. De onderste bouwlagen krijgen extra ruimte om gevels te laten begroeien. Hier kan een gezond ecosysteem ontstaan dat insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen overbodig maakt. De collectieve tuinen en daktuinen die hier liggen zijn voor iedereen beschikbaar. Veel groen en een natuurlijke omgeving zijn sterk bepalend voor woonplezier en welbevinden; zij verminderen stress, nodigen uit tot bewegen, spelen en sociaal contact en verhogen de aantrekkelijk- en levendigheid op de campus.

Drielaagse plint voor gezelligheid, levendigheid en veiligheid
Mensen zullen elkaar op de campus voortdurend ontmoeten, overdag en ’s avonds, door de week of juist in het weekend. De programmering in de drielaagse plinten van Park More is erop gericht om dit verder te ondersteunen. Sportclubs, restaurants, werk- en studieplekken worden gecombineerd met functionele ruimtes als entreelobby’s en toegangen naar fietsenstallingen.

Project details

Gegevens

Naam en plaats Leiden Bio Science Park, Leiden
Bruto vloeroppervlak 67.250m2
Programma 1.200 huurwoningen
Start ontwerp 2017

Ontwerpteam

Opdrachtgever Yisheng Development
Ontwikkelteam Yisheng Development, Lingotto, RED+, Realnomics
Project architect Paul de Ruiter en Ton Venhoeven
Project manager Martijn van Gameren
Project team Martijn van Gameren, Michael James Lucas, Dermot Hogan, Milda Kulviciute
Adviseur constructie IMD
Adviseur installaties Traject
Adviseur bouwfysica Peutz
Adviseur kosten RHDHV
Adviseur verkeer Goudappel
Projectmanagement RED+
Landschapsarchitect Landlab
Aannemer Heddes & Bouw Ontwikkeling

Deel deze pagina